Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zakup traka taśmowego w Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym ,,TREES” Piotr Pietrucha,
Ewa Pietrucha Spółka Cywilna w celu rozwoju przedsiębiorczości lokalnej”,
ma na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup traka taśmowego oraz wzrost zatrudnienia.
Wpłynie na podniesienie jakości i konkurencyjności świadczonych usług,
zwiększenie produkcji oraz poszerzenie rynku zbytu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Umowa o przyznaniu pomocy nr 00127-6935-UM1610065/17